NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

Ogłoszenia

2021-06-10
„Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza”

Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór do projektu pt. „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza”


     Wójt Gminy Świlcza informuje, ze w dniach od 7 do 25 czerwca 2021 roku zostanie przeprowadzony nabór uczestników na kurs florystyczny w ramach operacji „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza” realizowanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia sztuki artystycznego układania kwiatów na obszarach wiejskich.

Ramowy program kursu florystycznego będzie się składać z 12 części (dni) – w sumie 48 godzin:
1. Florystyka dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych.
2. Materiałoznawstwo roślinne. Wiązanka spiralna.
3. Co powinniśmy wiedzieć o roślinach. Wianek, jako doskonała forma florystyczna.
4. Materiały pomocnicze i dekoracyjne wykorzystywane we florystyce.
5. Ikebana - japońska sztuka układania kwiatów. Kwiatowe kompozycje w naczyniach i pojemnikach.
6. Charakterystyka roślin doniczkowych i możliwość wykonania z nich aranżacji florystycznych.
7. Florystyka pogrzebowa.
8. Florystyka ślubna.
9. Forma wianka.
10. Kompozycje z roślin suchych i sztucznych w naczyniach i pojemnikach.
11. Kompozycje kwiatowe z okazji ważnych świąt i uroczystości.
12. Kwiatowa dekoracja stołu.
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata / Kandydatkę dokumentów do pobrania ze storny gminy: https://www.swilcza.com.pl/index.php/pl/dofinansowania-projekty-unijne-itp/1219-nabor-do-projektu-pt-ladne-kwiatki-kurs-florystyczny-w-gminie-swilcza

Informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 178670117, 178670175 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie


2021-02-24
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

 Zarządzenie Nr 1 – 2020/2021

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach

z dnia 24.02.2021 r.

 

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie III

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

 

zarządzam co następuje:

§ 1

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w okresie od 25.02.2021 r. do 01.03.2021 r. zawiesza się w klasie III zajęcia stacjonarne.

§ 2

   W tym okresie w klasie III wprowadza się nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493)

§ 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Janina Gaweł

 

 


2021-02-06
Zapisy do pierwszej klasy

Szanowni Państwo.

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach ogłasza nabór  dzieci do  pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły tel.17 8551004.

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie lub ze stronie internetowej szkoły (zakładka KONTAKT – REKRUTACJA)

 Przy zapisie należy okazać dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument stwierdzający tożsamość, dane i miejsce zamieszkania dziecka np. paszport, dowód tymczasowy) oraz dostarczyć wypełnioną kartę zapisu.

Prosimy również o dostarczenie zdjęcia dziecka w celu wyrobienia legitymacji szkolnej.

Ze względu na pandemię w tym roku nie możemy zorganizować Dnia Otwartego Szkoły. Można indywidualnie zwiedzić naszą szkołę i porozmawiać z dyrekcją lub nauczycielami od poniedziałku do piątku w godz. 9 -14 lub umówić się telefonicznie na inny termin.

Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć co się dzieje w naszej szkole zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i strony na Facebook-u https://www.facebook.com/nspbratkowice/                     


2021-01-15
Powrót uczniów do szkoły

 

17 stycznia kończą się ferie zimowe.
 

Od 18 stycznia 2021 r. nauka w kl. I-III będzie odbywać się stacjonarnie. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W szkole pracuje również świetlica. Przywrócone zostają także dowozy uczniów do szkoły  wg. harmonogramu obowiązującego od września 2020 r.

 

Prosimy rodziców uczniów kl. I-III o zwrot laptopów i tabletów użyczonych na potrzeby nauki zdalnej.

 

Uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz osób  odwiedzających szkołę  obowiązuje w dalszym ciągu:

 1.  Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii, który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „szkoła” – dokumenty szkoły
 2. wytyczne MEN, MZ, GIS: file:///C:/Users/nauczyciele/Downloads/Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych%20(1).pdf

 

Od 18 stycznia uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę w formie zdalnej. Uczniowie tych klas mogą skorzystać w dniach 18.01 - 29.01 z konsultacji w szkole w celu poprawienia  proponowanych ocen półrocznych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu).

 

Jeżeli klasy starsze nie wrócą do szkoły od 1.02.2021 r. to dla uczniów klasy VIII zostaną zorganizowane konsultacje przygotowujące ich do egzaminu ósmoklasisty.

 


2020-09-15
Informacja dla rodziców uczniów kl. I-V

Szanowni Państwo.

Uczniowie klas I -V biorą udział w "Programie dla szkół" - owoce i mleko w szkole. Prosimy, aby rodzice uczniów tych klas zapoznali się z informacjami (zamieszczonymi poniżej) o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 04 maja 2016 r. str. 1 ) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej jako Administrator lub KOWR) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.

 1. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka
w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko w celach związanych z udziałem dziecka w „Programie dla szkól w roku szkolnym 2020/2021 w tym w celu realizacji kontroli zgodności
z przepisami udziału Szkoły w Programie oraz organizacji i przeprowadzenia oceny Programu, a także w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Pani/Pana dane i dane osobowe dziecka podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym dziecko zakończyło udział w Programie, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego .

 1. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane przez KOWR za pośrednictwem Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty przeprowadzające badanie w ramach oceny Programu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 3. sprostowania/poprawiania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pai/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Wyrażenie zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udokumentowania wyrażenia Pani/Pana zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” a co za tym idzie udział w badaniach dotyczących oceny Programu.  

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

W związku z treścią art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej: „rozporządzeniem 2016/679”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.                 Z Administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt. 1.

 1. Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka w zakresie imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko w celach związanych z udziałem dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, realizowanego przez Administratora zgodnie z przepisami prawa (w tym w celu kontroli zgodności z przepisami udziału Szkoły w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, a także organizacji i przeprowadzenia oceny Programu, jak również w celu realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji).

Pani/Pana dane i dane osobowe Pani/Pana dziecka podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażenia tej zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku w którym dziecko zakończyło udział w Programie, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

 1. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane przez ARiMR za pośrednictwem KOWR, który pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 3 mogą zostać udostępniane: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające),                   np. podmioty przeprowadzające badanie w ramach oceny Programu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 3 mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 3. sprostowania/poprawiania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osbowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka.

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia 2016/679 nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Wyrażenie zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udokumentowania wyrażenia Pani/Pana zgody na udział dziecka w „Programie dla szkół” a co za tym idzie udział w badaniach dotyczących oceny Programu. 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

 

Po zapoznaniu się z zasadami i warunkami udziału w „Programie dla szkól” w roku szkolnym 2020/2021, świadomie i dobrowolnie:

 1. wyrażam zgodę na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2010/2021 oraz udział w badaniach dotyczących oceny Programu w roku szkolnym 2020/2021 oraz w kolejnych latach szkolnych,
 2. wyrażam zgodę na mój udział w badaniach dotyczących oceny Programu w roku szkolnym 2020/2021 oraz kolejnych latach szkolnych,
 3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 33, danych osobowych dziecka w zakresie: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,
  w celach związanych z udziałem dziecka w Programie, w tym w celu realizacji przez ww. podmioty zadań związanych z wdrożeniem i realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół” zgodnie z Rozdziałem 7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U.
  z 2018 r., poz. 945 z późn. zm.), tj. min. w celu realizacji kontroli zgodności
  z przepisami udziału szkoły w Programie oraz organizacji i przeprowadzenia oceny Programu.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moich danych osobowych i danych osobowych dziecka.

 


2020-09-10
Startują zapisy na bezpłatne zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w semestrze zimowym 2020/2021

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza,  zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w semestrze zimowym 2020/2021. W tym semestrze zajęcia będą odbywać się w nowej formule: odbędą się wykłady online i warsztaty w małych grupach. DUT otwiera też nową filię w Jaśle.

Zapisy na wykłady online rozpoczną się 14 września 2020 o godz. 10.00. Tak jak dotychczas, aby zapisać się na wykłady online, należy założyć konto na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT. Rejestracja będzie aktywna do 21 września 2020 do godz. 23.59.59. 

Więcej informacji na stronie:https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/startuja-zapisy-na-bezplatne-zajecia-dzieciecego-uniwersytetu-technicznego-w-semestrze-zimowym-2020-2021/


2020-09-01
Bezpieczny powrót do szkoły.

Szanowni Państwo.

W okresie pandemii bedą wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa w szkole.

W  nowym roku szkolnym wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz osób odwiedzających szkołę  obowiązywać będzie „Regulamin funkcjonowania szkoły", który został opracowany w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS.

Zmianie ulega również regulamin świetlicy oraz zasady rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej.

Prosimy zapoznać się z tymi dokumentami.

„Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii”, zmiany wprowadzone do regulaminu świetlicy szkolnej i  zasady rekrutacji dzieci do świetlicy znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce  "SZKOŁA" - DOKUMENTY SZKOŁY.

Karta zapisu do świetlicy szkolnej jest dostępna w zakładce  „KONTAKT” - REKRUTACJA/ZAPISY


2020-09-01
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

UCZNIOWIE I RODZICE!

 

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w ograniczonej formie.. 

Prosimy o zapoznanie się z organizacją zajęć w tym dniu.

 Od pierwszego września obowiązują wytyczne  GIS, MZ i MEN.

Wytyczne, Regulamin funkcjonowania szkoły, aneks do regulaminu świetlicy znajdują się na stronie internetowej szkoły - zakładka SZKOŁA - DOKUMENTY

 

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

W tym roku nie będzie ogólnoszkolnej inauguracji roku szkolnego na sali gimnastycznej. Każda klasa spotyka się  z wychowawcą o wyznaczonej godzinie  i w wyznaczonej klasie.

 Proszę przyjść do szkoły dokładnie na wyznaczoną godzinę.

 • godz. 9:00 –  klasa I – sala nr 8.
 • godz. 9.10 -  klasa II  w sali nr 9
 • godz. 9.20 – klasa III w sali  nr 19 i klasa IV w sali nr 15
 • godz. 9.40 – klasa V w sali nr 12
 • godz. 9.50 – klasa VI w sali nr 13
 • godz. 10.00 – klasa VII w sali nr 18 i klasa VIII w sali nr 14

 • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna  dla dzieci klas 1 – 3.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos. Następnie udają się do wyznaczonej klasy.
 • Rodzic/opiekun towarzyszący dziecku siada w klasie ze swoim dzieckiem w jednej ławce.
 • Na terenie szkoły wszyscy  zobowiązani są  do zachowania dystansu społecznego.
 • Rodzice dzieci starszych oczekują na dzieci na podwórku lub w samochodzie ewentualnie w wyznaczonej strefie jeżeli jest niesprzyjająca pogoda. Zachowują dystans lub mają zakryte usta i nos.
 • Po zakończeniu zajęć poszczególne klasy opuszczają szkołę w różnym czasie, aby nie robić dużego zagęszczenia na wspólnych przestrzeniach. Za bezpieczne opuszczenie szkoły odpowiadają wychowawcy.
 • Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.

                                                                                      Janina Gaweł